Obchodné podmienky

1. PREDAJ TOVARU S OBMEDZENÍM

Z dôvodu obmedzení uvedených v zákone o strelných zbraniach a strelive, ktoré sa týkajú predaja na diaľku, nemôžu byť vybavené objednávky konečných spotrebiteľov, ktorých predmetom je nákup streliva a zbraní kategórie B, C a D, s výnimkou:

 • zbraní určených na streľbu nábojmi typu flobert s energiou strely na ústí hlavne najviac 7,5 J
 • plynových zbraní (napr. vzduchovky, pištole na CO2)
 • airsoftových zbraní
 • mechanických zbraní (napr. luky, kuše, praky)
 • streliva do plynových a airsoftových zbraní (napr. diabolky, airsoftové guľôčky)
 • nábojok ako streliva do expanzných zbraní (napr. štartovacie a plynové nábojky)
 • šípov

Online objednávku s vyššie uvedeným tovarom je možné vybaviť až po stotožnení údajov OP s Vašou osobou, za účelom ktorého Vás budeme kontaktovať. Všetky dodatočne poskytnuté osobné údaje sú považované za dôverné a je s nimi zaobchádzané podľa zákona o ochrane osobných údajov, uvedených v časti  Ochrana osobných údajov.

Na základe dohody s predávajúcim je možné objednávku vyžadujúcu stotožnenie vybaviť aj bez sporných položiek.

Zákaz sa okrem iného vzťahuje na zbrane kategórie B a C, súčasti týchto zbraní a strelivo do nich a na expanzné zbrane (tzv. plynovky) a ich súčasti. Predaj takéhoto tovaru je podmienený osobným odberom, držbou zbrojného preukazu, ohlásením nadobudnutia zbrane,  vekom min. 18 rokov, prípadne inými obmedzeniami alebo podmienkami.

2. CENA

Ceny v e-shope sú vždy aktuálne, sú zmluvné a konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť. To sa netýka prípadných poplatkov za dopravné, ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.

3. OBJEDNÁVKA

Kupujúci pri odoslaní objednávky prehlasuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a zaväzuje sa objednaný tovar riadne prevziať a zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Potvrdenie objednávky

Krátko po odoslaní objednávky dostane kupujúci automaticky vygenerované potvrdenie objednávky, kde bude uvedený zoznam objednaného tovaru a jeho cena. V prípade zmeny, Vás budeme kontaktovať a dohodneme s Vami ďalší postup.

Stornovanie objednávok – zákazníkom

Uskutočnenú objednávku je možné stornovať telefonicky alebo e-mailom zaslaným na adresu objednavky@rode.sk. O stornovaní objednávky Vás budeme informovať.

Stornovanie objednávok – predávajúcim

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť uskutočnenú objednávku, alebo časť objednávky v prípade, ak:

 • kupujúci nevyplnil všetky potrebné údaje pri objednávke
 • kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje
 • ak kupujúceho na zadaných údajoch nemožno kontaktovať
 • ak sa tovar už nevyrába, nedodáva, je nedostupný, alebo ak sa zmenila jeho cena (v takomto prípade Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe)

RODE s.r.o. si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu a podobne. O takomto postupe bude kupujúci informovaný.

Vrátenie tovaru po zaplatení

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku … (zákon č. 102/2014 Z. z.), má spotrebiteľ právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote formulár o odstúpení od zmluvy, spolu s tovarom, odoslaný alebo predaný predávajúcemu. Toto právo má spotrebiteľ aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predajcu. Náklady spojené s vrátením tovaru v zmysle § 10 ods. 3 znáša spotrebiteľ. Platba bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia predávajúcemu.

Formulár pre vrátenie tovaru

Strata práva na odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:

a) pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

b) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

c) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

d) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

e) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

f) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

g) o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Práva z vadného plnenia

1. Predávajúci vyhlasuje, že zodpovedá kupujúcemu, že tovaru pri prevzatí nemá vady, najmä že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

 • tovar má deklarované vlastnosti ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy, ktorú vykonal predávajúci,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • tovar je v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia.

3. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu s vyplneným tlačivom Oznámenie o odstúpení od zmluvy zaslaným na e-mail: objednavky@rode.sk a požadovať:

 • ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
 • bezplatné odstránenie vady tovaru,
 • výmenu tovaru za nový tovar,
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpiť od zmluvy.

4. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,

 • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
 • ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 • ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.

5. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v sídle a mieste podnikania. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6. K reklamácii je potrebné predkladať obuv zbavenú všetkých nečistôt, najlepšie v pôvodnej krabici označenej kódom modelu. Dodávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie obuvi k reklamačnému konaniu, ak nebude spĺňať zásady všeobecnej hygieny.

7. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. . Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.

8. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

9. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

10. Kupujúci má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie.

11. Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.

12. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť (formulár) aj bez uvedenia dôvodu.

2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní

 • odo dňa prevzatia tovaru,
 • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí
 • odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • o dodávke zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ak sú predávané v ochrannom obale a kupujúci tento obal rozbalil,
 • o dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaji kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 • v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení nehorších predpisov. 4. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.

4. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

5. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

6. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

7. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

8. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale.

9. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

RODE s.r.o. akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

Platba na dobierku

Platba za tovar bude realizovaná vyplatením dobierky doručujúcemu kuriérovi

Platba vopred bankovým prevodom

Platba za tovar bude realizovaná bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho

Platba v hotovosti pri osobnom odbere

Limit pre platbu v hotovosti je podľa zákona č. 394/2012 Z.z. obmedzený hodnotou neprevyšujúcou 5.000 €

5. DODACIE PODMIENKY A DODACIA DOBA

Spôsoby dodania

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

 • osobný odber
 • zasielanie poštou na adresu či priamo na poštu (bežný tovar do 0.5 kg)

Dodacia lehota je najneskôr do 10 dní po obdržaní objednávky, ak je tovar skladom.

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a ohľadom na kapacitu a dojazdové možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému, RODE s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru. Všetky ponúknuté spôsoby dopravy a ich aktuálne podmienky a ceny nájdete na našom e-shope pri uskutočnovaní objednávky v sekcii „POKLADŇA“.

V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred, môže RODE s.r.o. požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP, zbrojný preukaz , zbrojná licencia atď.), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti.  Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru bude umožnený iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby, osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou, či osobe, ktorá je uvedená v profile kupujúceho na našom e-shope. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže RODE s.r.o. odmietnuť tovar vydať.

Kontrola zásielky pri prevzatí

Kupujúci, ktorý je podnikateľom (ostatným je tento postup odporúčaný), je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky a to najmä počet balíkov a neporušenosť ich obalu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá je neúplná alebo poškodená.  

Prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky

Pokiaľ neúplnú alebo poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, musí nás o tom ihneď a bez zbytočného odkladu informovať. Ďalej je nevyhnutné túto skutočnosť zapísať do odovzdávacieho protokolu prepravcu a poškodený obal a či tovar nafotiť a fotky nám zaslať e-mailom. Dodatočné reklamácie, neúplnosti alebo poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú nám však možnosť reklamáciu neuznať.

Neprevzatie zásielky, opakované doručenie

Za vyžiadané opätovné doručenie raz neprevzatej zásielky si účtujeme okrem pôvodnej ceny s poštovným aj nové poštovné vo výške ako pri prvom zaslaní zásielky.

6. ZÁRUČNÁ DOBA A VYBAVOVANIE REKLAMÁCIÍ

Na všetok predávaný tovar uplatňujeme dvojročnú záruku (okrem tovaru, pri ktorom je uvedená iná záručná doba).

Reklamácie vybavujeme na e-mailovej adrese objednavky@rode.sk. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybnou manipuláciou.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim RODE s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenie sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 €, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť on-line platformu pre riešenie sporov, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Bezpečnosť poskytnutých údajov

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak bez Vášho súhlasu komerčne využívané. S údajmi nakladáme v zmysle Zákona č. 428/2002 Zbierky zákonov o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ obchodu

RODE s.r.o.
Svätoplukova 2933/30, 909 01 Skalica
IČO: 54 995 108

Zápis v ORSR

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 52679/T

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23
Odbor ochrany spotrebiteľa: tel. č. 02/58 27 21 56